Algemene Voorwaarden

mr. M.P. de Witte advocaat te Den Haag

1. De rechtsbijstand wordt verleend door mr. M.P. de Witte, advocaat, kantoorhoudende aan de Joseph Ledelstraat 116 te 2518 KM Den Haag. Het betreft een eenmanskantoor. In geval van afwezigheid wordt de praktijk waargenomen door de advocaat mr. J. Biemond, eveneens zelfstandig kantoorhoudende aan de Joseph Ledelstraat 116 te Den Haag.

2. Bij aanvang van de rechtsbijstand wordt een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt wordt een eigen bijdrage rechtshulp vastgesteld. Over voldoening hiervan zullen nadere afspraken worden gemaakt. Zo mogelijk wordt voor deze eigen bijdrage een aanvraag voor bijzondere bijstand ingediend.

3. De beoordeling om voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking te komen vindt plaats op basis van het inkomen over het peiljaar. Dit peiljaar is het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarin de aanvraag plaatsvindt. Indien het inkomen in het jaar van aanvraag lager is kan onder omstandigheden peiljaarverlegging worden gevraagd binnen zes weken na de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand.

4. Indien het inkomen over het peiljaar of na peiljaarverlegging door de Belastingdienst nog niet definitief is vastgesteld, volgt een voorlopige toekenning en vindt er later een hercontrole van het inkomen plaats door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit kan tot gevolg hebben dat er later door de cliënt meer zelf moet worden betaald indien uit de Belastinggegevens blijkt dat er toch geen, of minder, recht bestaat op gefinancierde. rechtsbijstand. Ditzelfde geldt ook als er een beduidend financieel resultaat uit de zaak te verwachten is.

5. Indien griffierecht verschuldigd is wordt dit voorgeschoten en vervolgens bij de cliënt in rekening gebracht. Zo mogelijk wordt ook hiervoor een aanvraag voor bijzondere bijstand ingediend.

6. Mocht u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen dan bedraagt het honorarium tussen de € 180,00 en € 230,00 per uur exclusief omzetbelasting, afhankelijk van de soort zaak. In letselschadezaken bedraagt het honorarium altijd € 230,00 per uur exclusief omzetbelasting. Financiële afspraken worden schriftelijk bevestigd.

7. Indien gefinancierde rechtsbijstand van toepassing is wordt een toegekende proceskostenvergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand integraal afgetrokken van de aan de advocaat toe te kennen vergoeding, zodat deze proceskostenvergoeding aan de advocaat toekomt. De door de cliënt betaalde eigen bijdrage en/of het griffierecht, wordt in dit geval gerestitueerd.

8. In geval van een procedure bij de burgerlijke rechter bestaat het risico om bij verlies in de proceskosten van de wederpartij te worden veroordeeld. Deze proceskostenveroordeling valt niet onder de gefinancierde rechtsbijstand en zal door de cliënt zelf moeten worden gedragen.

9. In letselschadezaken waarbij de aansprakelijkheid is erkend worden de nota's in eerste instantie ingediend bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij, die deze in beginsel volledig zal vergoeden. Indien volledige vergoeding niet plaats vindt zal het restant door de cliënt betaald moeten worden, behoudens indien daarover afwijkende afspraken gemaakt worden en schriftelijk worden vastgelegd. Met name kan worden afgesproken dat de vordering op verzekeraar van de resterende buitengerechtelijke kosten aan de advocaat wordt overgedragen (gecedeerd) waarna de advocaat deze op eigen naam bij verzekeraar zal gaan innen.

10. Van alle correspondentie wordt een afschrift aan de cliënt gezonden.

11. Om een toevoeging te kunnen aanvragen heeft de advocaat altijd uw BSN-nummer nodig en eventueel dat van uw partner. Deze informatie maakt standaard onderdeel uit van uw dossier. Er wordt geen informatie verstrekt over u aan derden zonder uw toestemming. Dit geldt in het bijzonder voor telefoonnummer, adres, email, BSN en andere persoonlijke gegevens. U gaat accoord met verstrekking ervan uitsluitend indien dit, ter beoordeling van de advocaat, nodig is voor de werkzaamheden aan de zaak. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. U gaat accoord met electronische gegevensuitwisseling (internet en email) en u realiseert zich dat ondanks alle in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

12. Op de dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Indien u onverhoopt een klacht mocht hebben, dan zal eerst geprobeerd worden in onderling overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan zal de advocaat mr. J. Biemond, eveneens kantoorhoudende aan de Joseph Ledelstraat 116 te Den Haag, een gesprek inplannen waarna hij de klacht zal inventariseren en beoordelen. Mr. Biemond zal altijd trachten een schikking te bewerkstelligen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u uw klacht binnen uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

13. Na afloop van iedere zaak behoudt de advocaat het dossier gedurende vijf jaren in het archief. Voor administratieve gegevens – waaronder de financiele administratie – geldt een bewaartermijn van zeven jaren.

14. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid geldt de beperking niet. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage op het kantooradres.

 

Registratie Rechtsgebieden

mr. M.P. de Witte advocaat te Den Haag

 

mr. M.P. de Witte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Letselschaderecht: Civielrechtelijke Zaken

Sociaal-Zekerheidsrecht: Sociale Voorzieningen, Volksverzekeringen, Werknemersverzekeringen.  

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Klachtenregeling 

mr. M.P. de Witte advocaat te Den Haag


De klachtenregeling is conform artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur.

ARTIKEL 1 - BEGRIPSBEPALINGEN
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
1.    Klacht: iedere schriftelijk uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
2.    Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger, die een klacht kenbaar maakt.
3.    Klachtenfunctionaris: de advocaat, die is belast met de afhandeling van de klacht.

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSBEREIK
1.    Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. M.P. de Witte (hierna te noemen: de advocaat) en de cliënt.
2.    De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

ARTIKEL 3 - DOELSTELLINGEN
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1.    Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
2.    Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
3.    Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
4.    Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
5.    Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van de klachtbehandeling en klachtanalyse.

ARTIKEL 4 - INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING
1.    Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2.    De advocaat heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3.    Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling, die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

ARTIKEL 5 - INTERNE KLACHTPROCEDURE
1.    Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. J. Biemond, zelfstandig advocaat, kantoorhoudende aan de Joseph Ledelstraat 116 te Den Haag, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2.    De klachtenfunctionaris stelt degene over wie geklaagd is in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie geklaagd is in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3.    Degene over wie geklaagd is tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4.    De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5.    De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie geklaagd is schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6.    Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie geklaagd is het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

ARTIKEL 6 - GEHEIMHOUDING EN KOSTELOZE KLACHTBEHANDELING
1.    De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2.    De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

ARTIKEL 7 - VERANTWOORDELIJKHEDEN
1.    De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.    Degene over wie geklaagd is houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3.    De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4.    De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

ARTIKEL 8 KLACHTENREGISTRATIE
1.    De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtontwerp.
2.    Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3.    De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van de procedures. 
4.    Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd en worden aanbevelingen gedaan ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.